W jaki sposób poprawnie wypełnić wniosek z informacją o właścicielu firmy i jego stanie majątkowym?

W jaki sposób poprawnie wypełnić wniosek z informacją o właścicielu firmy i jego stanie majątkowym?

bank-note-209104_640Mikroprzedsiębiorcą zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nazywamy podmiot gospodarczy, który w ciągu jednego z dwóch lat obrotowych osiągnął obrót netto z operacji finansowych, sprzedaży towarów lub wyrobów a także oferowania usług, który nie przekroczył progu 2 mln euro lub też bilans aktywów pod koniec jednego z wymienionych wyżej lat, nie przekroczył równowartości 2 mln euro.

Taki przedsiębiorca zatrudnia średnio w ciągu jednego roku nie mniej niż 10 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Ustawa o rachunkowości za mikroprzedsiębiorcę uważa spółkę fizyczną, cywilną i jawną osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których dochód netto, wynikający ze świadczonych usług i sprzedaży wyniósł nie mniej niż 1 200 000 euro oraz nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy. To także spółki handlowe, inne osoby prawne, które we wspomnianym już roku obrotowym oraz roku poprzedzającym ten, z którego zdaje się sprawozdanie finansowe, nie przekroczyły dwóch z trzech określonych przez ustawę parametrów – sumy przychodów – 3 mln zł, sumy aktywów – 1,5 mln, średniej ilości zatrudnionych osób (pełne etaty) – 10 pracowników.

Dla powyższych podmiotów została przygotowana inicjatywa JAREMIE pochodząca ze środków Unii Europejskiej. Pomoc polega na udzieleniu niskoprocentowej pożyczki, której celem jest finansowanie inwestycji – np. zakupu potrzebnych maszyn i pojazdów, modernizacji lub rozbudowy obiektów służących przedsiębiorcy. Istnieje również możliwość przeznaczenia zaciągniętej kwoty zobowiązania na zakup surowców czy materiałów produkcyjnych z zaznaczeniem jednak, iż na ten cel należy przeznaczyć jedynie połowę uzyskanej kwoty. Wysokość pożyczki wynosi do 100 000 PLN, przy czym może stanowić 90% wkładu w rozwój firmy. Pozostałe 10% musi zainwestować zainteresowany ze środków własnych.

Warunki uniemożliwiające staranie się o pożyczkę

Pierwszą i najważniejszym aspektem, o którym należy pamiętać, jest fakt, że pozyskanych środków nie można przeznaczyć na spłatę innych zobowiązań. Istnieją także gałęzie, którym automatycznie, ze względu na profil działalności, środki nie zostaną udzielone, branże wyłączone z finansowania to np. przemysł wydobywczy, przetwórstwo rybne, rolnictwo, działalność deweloperska oraz w przypadku firm, zajmujących się transportem – finansowanie środków transportu. Ponadto podmiot zainteresowany pożyczką, nie może mieć zaległości w US oraz ZUS. Aby rozpocząć proces starania się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw, należy wypełnić wniosek o właścicielu firmy oraz jego stanie majątkowym (wniosek do pobranie ze strony Towarzystwa TISE).

Jak poprawnie uzupełnić formularz?

Wniosek nie należy do skomplikowanych, składa się z trzech stron, na których podajemy informacje dotyczące zarówno właściciela, jak i jego majątku. Zostały one rozdzielone do dwóch sekcji. W pierwszej z nich zawieramy dane dotyczące imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, serii oraz numeru dowodu osobistego lub paszportu właściciela, jego NIPu oraz  numeru PESEL, stanu cywilnego a także informacje dotyczące małżonka, stosunków majątkowych między nimi, liczby osób, będących na utrzymaniu rodziny, łącznego dochodu rocznego, ze wszystkich źródeł, wykształcenia oraz udziału w kapitale początkowym firmy i funkcji, jaką wymieniona osoba pełni w przedsiębiorstwie. W części dotyczącej majątku podajemy zarówno nieruchomości jaki majątek ruchomy – określamy ich rodzaj lub markę, wartość rynkową oraz zadłużenie (jeśli takowe istnieje).

Szczegółowo informujemy o zaciągniętych pożyczkach oraz innych zobowiązaniach (wynikających np. z zasądzonych wyroków czy obowiązku alimentacyjnego). W ostatnim punkcie potwierdzamy, że podane przez nas informacje są prawdziwe, zezwalamy firmie na ich przetwarzanie oraz weryfikację w BIKu. Kolejnym krokiem jest złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku.