Ponad pół miliona kart sportowych oraz najwyższa dynamika wzrostu zysku od trzech lat – Benefit Systems prezentuje wyniki za 2014 rok

Ponad pół miliona kart sportowych oraz najwyższa dynamika wzrostu zysku od trzech lat – Benefit Systems prezentuje wyniki za 2014 rok

benefit
W IV kwartale 2014 roku Grupa Benefit Systems utrzymała dynamikę wzrostu sprzedaży notowaną w poprzednich kwartałach i uzyskała 119,5 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 16,0% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. W całym 2014 roku sprzedaż Benefit Systems wyniosła 452,3 mln zł i wzrosła o 18% w porównaniu do roku 2013. Grupa utrzymuje zadawalający poziom rentowności – zysk brutto ze sprzedaży w 2014 roku wyniósł 106,9 mln zł (+26,7% r/r), a rentowność brutto ze sprzedaży urosła do poziomu 23,6% (+1,6 p.p. r/r/).

W 2014 roku zysk EBIT Grupy Benefit Systems wyniósł 49,8 mln zł i był wyższy o 50,6% r/r, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 38,6 mln zł (+47,3% r/r). Koszty sprzedaży w relacji do przychodów w 2014 roku wyniosły 5,4% (poprawa o 0,5 p.p. rok do roku), a koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 7,2% (poprawa o 0,6 p.p. rok do roku).

– W 2014 roku uzyskaliśmy najwyższą od trzech lat dynamikę wzrostu zysków, dzięki poprawiającej się rentowności oraz wysokiej dynamice sprzedaży. Czwarty kwartał okazał się bardzo dobry dla naszej Grupy – przekroczyliśmy symboliczną liczbę pół miliona użytkowników kart sportowych. Segment kart sportowych dobrze się rozwija, co ma pozytywne przełożenie na nasze wyniki. Będziemy kontynuowali działania związane z budowaniem przewagi konkurencyjnej Benefit Systems na rynku kart sportowych, w tym dalsze inwestycje w kluby – mówi Adam Kędzierski, członek Zarządu Benefit Systems SA.

Liczba abonamentowych użytkowników kart sportowych na koniec 2014 roku wyniosła 527 tys. szt. – w porównaniu z końcem 2013 roku ich liczba zwiększyła się o 16,3% (+74 tys. sztuk). Roczna wielkość wzrostu sprzedaży w 2014 roku była wyższa niż notowana w ubiegłych latach (2014/2013 +74 tys. 2013/2012 +60 tys., 2012/2011 +70 tys.).

Grupa kontynuuje strategię inwestycji i konsolidacji w branży fitness. W 2014 roku liczba klubów inwestycyjnych wzrosła do 47 (o łącznej powierzchni 63 tys. m2). Na lata 2015-2016 planowane jest utrzymanie dynamiki rozwoju sieci klubów oraz przekroczenie liczby 70 klubów w 2016. W ramach realizowanej strategii Benefit Systems S.A. dokonał przeniesienia akcji i udziałów w podmiotach prowadzących kluby fitness do spółki zależnej Fit Invest sp. z o.o., w której Benefit Systems S.A. posiada 100% udziałów.

W 2014 roku w segmencie nowych produktów bardzo dobre wyniki odnotowały platformy kafeteryjne, które zwiększyły liczbę użytkowników o 67 tysięcy oraz odnotowały wartość obrotów na poziomie 79,2 mln zł (wzrost o 67,8% w porównaniu z 2013). W 2014 roku rozpoczęły się istotne zmiany w Programie MultiBenefit, w efekcie których zwiększyła się liczba użytkowników, a obroty w IV kwartale wzrosły 4-krotnie w stosunku do kwartałów poprzednich. Zarząd Spółki zapowiada kontynuację prac rozwojowych nad Programem MultiBenefit.

Od 2011 roku Benefit Systems obecny jest również w Czechach, gdzie prowadzi sprzedaż kart sportowych. W 2014 roku czeska spółka osiągnęła próg rentowności, a na rynku dostępnych było 16 tys. kart sportowych. Obecnie Grupa przygotowuje się do wejścia na kolejne rynki w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.