Otwarty fundusz inwestycyjny – zasady działania

Otwarty fundusz inwestycyjny – zasady działania

Otwarty fundusz inwestycyjny – zasady działania

Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) są najpopularniejszą formą funduszy na naszym rynku. Kierowane są właściwie do każdego inwestora. Poznaj więc zasady ich działania i zobacz czy są także korzystne dla Ciebie?

Jedną z możliwości pomnażania zgromadzonego majątku jest inwestowanie w fundusze. Rozwiązanie to sprawdzi się dla inwestorów, którzy nie dysponują dużym kapitałem i nie mają doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach. Kwestie związane z otwartym funduszem inwestycyjnym regulowane są w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U.  2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm.). Zobacz zatem na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego funduszu.

Otwarte fundusze inwestycyjne – specyfika

Zgodnie z art. 82  ustawy o funduszach inwestycyjnych fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Wpłacając pieniądze do tego rodzaju funduszu, inwestor dostaje w zamian tytuł uczestnictwa zwany jednostką uczestnictwa. Uczestnikiem funduszu otwartego może zostać praktycznie każdy.

Otwarte fundusze inwestycyjne  mogą lokować tylko i wyłącznie w:

  1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
  2. papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu;
  3. depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok;
  4. instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w art. 93 pkt. 1 i 2 ustawy, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności ;
  5. papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w art. 93 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, z tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10 % wartości aktywów funduszu.

Specjalne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO)

SFIO są specyficznym rodzajem funduszu otwartego. Statut funduszu ściśle określa kto może być jego uczestnikiem oraz dodatkowe warunki, na jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa. Zgodnie z art. 113 ustawy ten typ funduszu inwestycyjnego może swoje aktywa inwestować w:

  • jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych,
  • tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa,
  • emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

 

Dla kogo będą najlepsze otwarte fundusze inwestycyjne?

Osoby o dużej awersji do ryzyka będą w większym stopniu zainteresowane funduszami otwartymi – m.in. ze względu na niskie ryzyko oraz możliwość wypłaty zainwestowanych środków w dowolnym terminie. Osoby te będą również preferowały fundusze pieniężne, lub fundusze obligacji, a ewentualne inwestycje zagraniczne będą obejmowały kraje o ugruntowanej pozycji gospodarczej.  Fundusze te  powinny zainteresować inwestorów:  w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz posiadających niskie lub zerowe doświadczenie inwestycyjne.